where to buy mac makeup where to buy mac makeup cheap where to buy mac cosmetics online where to buy mac cosmetics online where to buy mac cosmetics where to buy mac cosmetics online

Ny sida 1

 

MEDICINSKA UNDERSÖKNINGAR FÖR VISUM: riktlinjer för förberedelser, inkluderande lungröntgen och laboratorieprovtagningar, p?Carlanderska sjukhuset i Göteborg:

- Vänligen läs alla officiella instruktioner från immigrationsmyndigheterna i Australien alt. Nya Zealand noga i förväg. Tag reda p?vilka dokument, undersökningar, provtagningar etc. som krävs i just ditt fall.

- För information om priser, klicka här. Betalning för själva läkarundersökningen, liksom administrationskostnaden för hantering enbart av lungröntgendata när läkarundersökning inte fordras, skall göras till bankgiro enligt prislistan. Namn och personnummer för den/dem betalningen avser måste anges vid inbetalning. Kostnad för lungröntgen och laboratorieanalyser betalas därutöver med betalkort separat p?Röntgenenheten respektive Laboratoriet p?Carlanderska.

- För önskemål om tidsbokning till läkarundersökning alternativt behov av enbart lungröntgen för visumansökan - sänd ett epostmeddelande till contact@ihc.nu . För visumansökningar till Australien ange TRN-, HAP ID eller HRI-nummer (fordras för elektronisk fortsatt hantering via det australiska eMedical-systemet)

- Den visumsökande måste ta med följande till läkarundersökningen, röntgenemheten och laboratoriet:

    * Alla officiella medicinska formulär enligt instruktioner från respektive immigrationsmyndighet

-     * 1 passfoto till det australiska lungröntgen formuläret och 3 passfoton till de nya zealändska formulären

-  * Pass för identifiering

fo   * 2 foto kopior p?passidan som visar foto, namn och övriga personuppgifter

- * Glasögon alt. linser (om detta används) till läkarundersökningen

- * Dokument p?engelska som beskriver ev. aktuella eller tidigare sjukdomar, aktuell medicinering etc.

När tid till läkarundersökningen erhållits och konfirmerats kan lungröntgen och urinprov/blodprover göras p? Carlanderska (drop-in p?Röntgenkliniken respektive Laboratoriet vardagar 08:00 - 15:30, kan kontrolleras p?telefon 031-818020 respektive 031-818070). För lungröntgen och laboratorieprovtagning behövs särskilda remisser. Dessa sänds via epost när tid för läkarundersökning har överenskommits eller, om enbart lungröntgen krävs för visumansökan, när detta överenskommits. När remisserna erhållits skall de skrivas ut, en för varje person som skall lung röntgenundersökas respektive f? urin- eller blodanalyser utförda. Tag med remisserna till Röntgenkliniken respektive Laboratoriet p?Carlanderska. Betalning för respektive undersökning sker med betalkort p?respektive enhet i samband med röntgenundersökningen/laboratorieprovtagningen. mac

UtlandsHälsovårdenden - iHC (international Health Center)

Vi är auktoriserade att utfärda medicinska intyg i samband med visumansöningar till Australien och Nya Zealand. Dokumentation av undersökningarna (läkarundersökning, lungröntgen, laboratorieanalyser) görs elektroniskt i systemet "eMedical". Visumssökande till Australien måste, för att kunna lokaliseras i detta system, från sin client manager/visa officer hos de australiska myndigheterna f?ett specifikt identitetsnummer: TRN, HAP ID eller HRI vilket måste anges i samband med önskemål om tidsbokning.

Kontakta oss för ytterligare information och tidsbokning via epost: contact@ihc.nu . Ange därvid namn, personnummer samt gärna telefon/mobiltelefonnummer. Och, för visumansökningar till Australien, gällande TRN, HAP ID eller HRI.

När tids bokning för läkarundersökning skett via epost finner ni var Carlanderska är beläget p?www.carlanderska.se. Postadress: UtlandsHälsovården, Carlanderska sjukhuset, SE-405 45 Göteborg, Sverige

Carlanderska är ett centralt beläget sjukhus i Göteborg. Det ligger vid Eklandagatan med adress Carlandersplatsen. I närheten av Göteborgs nya evenemangsstråk, Världskulturmuseet, Universeum, Liseberg och Svenska Mässan. 5 minuters promenad från Korsvägen, 2 minuters promenad från Carlanderplatsen. Enkelt att ta sig hit med kollektivtrafik och bil.

International Health Center - iHC

We are authorized by the Australian and New Zealand authorities to perform visa medical examinations in advance of moving to, working or studying in these countries. Documentation of the medical examinations, chest X-rays and laboratory test data are made electronically in the "eMedical" system. To be located in this system Australian visa applicants must from their client manager/visa officer get a specific identity number: TRN, HAP ID or HRI

Contact us by email to book an appointment: contact@ihc.nu . Please state your name, birth data (personnummer) and phone/mobole phone number. And, regarding Australian visas, the TRN, HAP ID or HRI. 

When having booked an appointment, locate us at www.carlanderska.se . Postal adress: International Health Center, Carlanderska hospital, SE-405 45 Göteborg, Sweden

**************************************************************************

*****************************

VISA MEDICAL INVESTIGATION: guidelines to medical preparations, including chest X-ray and laboratory tests, at Carlanderska hospital, Göteborg:

- Please read all official instructions from Australia alt. New Zealand carefully in beforehand. Find out from the Immigration authorities what documents and examinations are demanded in your particular case.

- Information about costs/prices, click here. Payment for the medical examination as well as the administrative costs for handling a separate chest X-ray without medical examination is to be made to bankgiro according to instructions in the pricelist. Name and personal identification number of the individual/individuals that the payment is meant for have to be provided. The additional costs for the chest X-ray and laboratory tests are to be paid by payment card directly to the X-ray department and the Laboratory.

- Requests to book appointments for visa medical examinations or stand alone visa chest X-rays are welcome by email to contact@ihc.nu . If applying for an Australian visa, please state the TRN, HAP ID or HRI number provided by the Australian authorities for eMedical system handling.

- Visa applicants need to bring the following to the medical investigation, the X-ray Department and the Laboratory:

- A * All official medical forms according to information from the immigration authorities. 

      * 1 passport photos to Australian visa medical documents or 3 passport photos to New Zealand visa medical documents

-     * Passport for identification

-     * 2 photo copies of the passport pages showing photo, name, identification numbers etc.

- -   * Glasses or lenses (if used) to the medical examination

- -   * Documents in English describing earlier and/or existing medical problems and present medication

When having received a confirmed appointment for the medical examination, a chest X-ray and laboratory tests can be done at Carlanderska (drop-in at the X-Ray Department and the Laboratory weekdays 08:00 - 15:30, to be confirmed by phone 031-818020 and 031-818070 respectively). Specific referral document, one set of documents for each individual, will be sent by email when an appointment for the medical examination has been confirmed or, if just chest X-ray is required, when this has been confirmed. Print the referral documents and bring them to the X-Ray Department and the Laboratory, Carlanderska. Payment for the chest X-ray and the laboratory tests shall be done by payment card directly to the X-Ray Department and The Laboratory respectively.